Prezes Zarządu OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko Głównego Specjalisty ds. Księgowości

Prezes Zarządu Ośrodka Sportu  i Rekreacji  OSiR  Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko Głównego  Specjalisty ds. Księgowości  w Ośrodku Sportu   i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie przy ul. Szczecińskiej 35.

                                                    

Wolne stanowisko:

Główny Specjalista  ds. Księgowości w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z  o.o.

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za:

 • Prowadzenie księgowości zgodnie z Ustawą o rachunkowości, obowiązującymi przepisami prawa podatkowego oraz regulaminami wewnętrznymi Spółki.
 • Bieżąca weryfikacja i ewidencja dokumentów księgowych.
 • Księgowe prowadzenie gospodarki środkami trwałymi i WNiP, w szczególności sprawdzanie i księgowanie operacji dotyczących wartości początkowej środków trwałych.
 • Rozliczanie dotacji od środków trwałych.
 • Rozliczanie i księgowanie polis ubezpieczeniowych oraz innych kosztów rozliczanych w czasie.
 • Sprawdzanie i księgowanie operacji dotyczących obligacji, kredytów i pożyczek.
 • Sprawdzanie prawidłowości księgowania list płac, kosztów oraz ustalanie wyłączeń z KUP.
 • Uzgadnianie zapisów kont analitycznych z syntetycznymi oraz weryfikacja sald pozostałych kont.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, VAT, JPK, podatek od nieruchomości.
 • Uzgadnianie rejestrów VAT.
 • Uczestniczenie w zamykaniu roku oraz udział w sporządzaniu sprawozdania finansowego.
 • Nadzór nad obiegiem dokumentów finansowych i księgowych.
 • Nadzór na przeprowadzanie inwentaryzacji majątku Spółki.
 • Pełnienie obowiązków Głównego Księgowego w pełnym zakresie w przypadku nieobecności Głównego Księgowego.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe – ekonomiczne jednolite studia magisterskie; ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub ekonomiczne studia podyplomowe,
 • minimum 3 letnie doświadczenie  na podobnym  stanowisku, w tym  zastępowanie Głównego Księgowego,
 • znajomość z dziedziny pełnej rachunkowości oraz prawa podatkowego,
 • biegła znajomość obsługi pakietu Office,
 • niekaralność za przestępstwa popełniane umyślnie.

Wymagania preferowane:

 • umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku oraz współpracy z zespołem,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • dobra organizacja pracy, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność nabywania i praktycznego wykorzystywania wiedzy.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

 • praca przy monitorze,
 • praca polegająca na czynnościach powtarzających się.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (po zatrudnieniu wymagane dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższą treścią: „Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OSiR Stargard Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie”.
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko w OSiR Stargard.

Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 19.08.20r.  na adres :

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR  Stargard Sp. z o.o. Pierwszej Brygady 35, I piętro, pok. 115;  73-110 Stargard

w  zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Główny Specjalista  ds. Księgowości OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie”.

 

Uwaga:

 1. Oferty, które wpłyną do OSiR Sp. z o.o. niekompletne lub po upływie wskazanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.
 3. Bliższe informacje można uzyskać pod nr 91/ 573-23-34.

 

Ogłoszenie na stanowisko Główny Specjalista ds. Księgowości