Władze

 

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Izby jest najwyższym organem Izby. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą m.in. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach działalności Izby, ustalanie głównych kierunków działania Izby, wybór i odwoływanie członków organów SIG itp. Szczegółowy zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia znajduje się w Statucie SIG.

 

 

Rada SIG kadencja 2016-2020

 

Członkowie Prezydium
 Prezes – Krzysztof Furmańczyk
 Wiceprezes – Joanna Marszał
 Wiceprezes – Mirosław Rybkowski
 Sekretarz – Ewelina Świergiel
 Skarbnik – Paweł Ksiądz

 

Członkowie Rady
 Bartłomiej Jaroszyński
 Tomasz Potyrała
 Henryk Szymczak
 Arkadiusz Żygadło
   

 

 

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący –  Robert Pawlak

 

Wiceprzewodniczący – Wojciech Stasiak

 

Sekretarz – Łukasz Węgrowski