Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na „obsługę fontann miejskich”

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na „obsługę fontann miejskich”

Szczegóły w poniższych załącznikach:

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

Formularz ofertowy w wordzie

PROJEKTU UMOWY

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego:

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie, ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard, w sekretariacie – II p. pok. 203 w terminie do 19 grudnia 2018 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2018 r.