„SPEED Stargardzki Pracownik Efektywna Edukacja i Dokształcanie”

 

Czas trwania projektu 01 wrzesień 2008 r.- 31 grudzień 2009 r.

Projekt SPEED został zrealizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie, w partnerstwie ze Stargardzką Izbą Gospodarczą z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój pracodawców i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (nr Wniosku POKL/1/8.1.1/104/08).
W dniu 16 września 2008 r. została zawarta Umowa nr UDA-POKL.08.0101-32-074/08-00 o dofinansowanie Projektu „SPEED – Stargardzki Pracownik Efektywna Edukacja i Dokształcanie” pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Polską Fundacją Przedsiębiorczości, jako Liderem Projektu.
Całkowita wartość Projektu wyniosła 966 602,24 zł, co stanowiło 100% dofinansowania.


Cel Projektu
Celem Projektu było podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób pracujących w zakresie zarządzania, marketingu, finansów, umiejętności interpersonalnych oraz znajomości języków obcych tak, aby zwiększyć ich atrakcyjność na zmieniającym się rynku pracy.
Ponadto, poprzez realizację Projektu uczestnicy mieli możliwość podniesienia świadomości z zakresu nowoczesnych narzędzi zwiększania efektywności produkcji, technik sprzedaży, skutecznej reklamy i public relations, zarządzania zasobami ludzkimi czy controllingu. Mieli także możliwość poprawy umiejętności komunikowania się w języku obcym (język angielski) oraz podniesienia kwalifikacji związanych m.in. z wykorzystaniem narzędzi IT.

Uczestnicy Projektu
Projekt SPEED był adresowany do osób dorosłych (powyżej 18 roku życia), zameldowanych w województwie zachodniopomorskim, pracujących w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej i usługowej powiatu stargardzkiego, które same zdecydowały o konieczności podniesienia kwalifikacji oraz posiadały co najmniej wykształcenie średnie. Wszystkie kursy odbywały się w małych 15 i 16 osobowych grupach.

 

Korzyści dla uczestników Projektu

  • podniesienie kwalifikacji uczestników kursów w obszarze zarządzania, systemów zarządzania jakością,
  • finansów i produkcji, języka angielskiego,
  • zwiększenie możliwości utrzymania zatrudnienia lub awansu,
  • zwiększenie samooceny i dalszej motywacji do podnoszenia kwalifikacji uczestników.

 

W okresie realizacji projektu zorganizowano 16 kursów specjalistycznych oraz 3 edycje kursów językowych. Większość kursów przeznaczona była dla średniej kadry kierowniczej i dotyczyła różnych aspektów zarządzania – organizacji pracy, zarządzania ludźmi oraz procesami w firmie. Ich celem było podniesienie standardów pracy – w szczególności w dobie spowolnienia gospodarczego ( controlling w firmie, lean manufacturing, systemy zarządzania jakością z serii : 9001; 14001; 18001; 13485 ), prowadzące do wzrostu efektywności pracy i wykorzystania zasóbów. Zajęcia odbywały się w systemie weekendowm ( kursy specjalistyczne) oraz wieczorami (kursy językowe).