P.E.C. Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Dworcowej 32,33 w Stargardzie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Dworcowej 32,33 w Stargardzie

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”

 

Termin składania ofert upływa dnia 13.11.2019 r. o godz. 11:00

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.11.2019 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 18 „Sala przetargów”.

Specyfikacja Warunków Zamówienia – do pobrania ze strony internetowej www.pec.stargard.pl

 

Przetarg P.E.C. Sp. z o.o. – ul. Dworcowa